jacp@msu.ac.th 09-4495-2461
ISSN: 2773-9392 (Print) || ISSN: 2773-9562 (Online)

ส่งบทความ

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม

วารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Art and Clture Perspectives) ISSN: …….(Print) || ISSN: ………. (Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีขอบเขตเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและปรัชญา ศิลปกรรม การประยุกต์ใช้สารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานด้านศิลปวัฒนธรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการออกเผยแพร่ วารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

มกราคม-เมษายน /พฤษภาคม-สิงหาคม /กันยายน-ธันวาคม

บรรณาธิการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จำปาแดง

วารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารที่ดำเนินการโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีคณะที่ปรึกษาวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดีศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

การส่งบทความ วารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม

 • 1. การเตรียมต้นฉบับ : ผู้สนใจส่งต้นฉบับโดยระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 1 ชุด และไม่ระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 3 ชุด โดยบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 การตั้งหน้ากระดาษขอบด้านบนและด้านซ้าย 3.81 ซม. ขอบด้านขวาและด้านล่าง 2.54 ซม. พิมพ์คอลัมน์เดียว ระยะห่าง 1 ซม. พิมพ์ด้วยอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 16 ใช้อักษรธรรมดาและพิมพ์ชิดขอบทั้งสองข้าง การลำดับหัวข้อของเนื้อเรื่อง ให้ใช้เลขกำกับ บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 หากมีหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 2.1, 2.2, 2.3 เป็นต้น
 • 2. คำแนะนำในการเรียงลำดับเนื้อหา : ให้เรียงลำดับตามหัวข้อต่อไปนี้
  • ชื่อเรื่อง (Title) ควรกระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้อักษรขนาด 18 ตัวหนา และภาษาอังกฤษ ใช้อักษรขนาด 16 ตัวหนา พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ
  • บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีเนื้อหาตรงกัน เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์โดยย่อ วิธีการวิจัย และ ผลการวิจัยสรุปโดยย่อ หัวข้อบทคัดย่อใช้ตัวอักษร ขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาใช้ตัว ธรรมดา พิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้านและมีความยาวไม่เกิน 250 คำ
  • คำสำคัญ (Keyword) ให้พิมพ์ “คำสำคัญ:” เป็นตัวภาษาไทย และ “Keyword:” ภาษาอังกฤษใต้บทคัดย่อ (Abstract) ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาใช้ตัวธรรมดา
  • เนื้อหา (Text) บทความวิจัยประกอบด้วย...
   • บทนำ (Introduction) บอกความสำคัญ หรือที่มาของปัญหาที่นำไปสู่การศึกษาวัตถุประสงค์ และอาจรวมการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
   • วิธีดำเนินการวิจัย กล่าวถึงรายละเอียดในการดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ที่กระชับและชัดเจน
   • ผลการวิจัย (Result) บอกผลการทดลองที่พบอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครบถ้วนอาจมีรูปภาพหรือตารางที่ชัดเจนประกอบคำอธิบายได้
   • อภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได้เป็นการประเมินการตีความ และวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ ควรมีการอ้างหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือหักล้างอย่างเป็นเหตุผลเป็นผล
   • ข้อเสนอแนะ อาจเป็นข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
  • เอกสารอ้างอิง(References) การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข (APA) ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาต้องมีในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ห้ามใส่โดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง หรือ ประกอบด้วยชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ สำนัก สถานที่พิมพ์ ปีที่ (ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าของบทความที่อ้างอิงทั้งนี้การเขียนให้ เป็นไปตามรูปแบบของชนิดของเอกสารที่อ้างอิง (ลิ้งค์ เอกสารคู่มือการเขียนอ้างอิงแบบ APA)
   หมายเหตุ : “ชื่อเรื่อง” ของเอกสารอ้างอิงแบบมาตรฐาน APA ให้ผู้เขียน “เปลี่ยนจากตัวธรรมดาเอียง เป็น ตัวหนาตรง”
  • ตาราง รูป และ สมการ - ตาราง ต้องมีหมายเลขกำกับโดยใช้คำว่า “ตารางที่.....” และมีคำอธิบายเหนือตาราง
   • รูป ต้องมีหมายเลขกำกับโดยใช้คำว่า “รูปที่ .....” และมีคำอธิบายใส่ไว้ใต้รูป โดยทุก ตารางและรูปที่ใส่ไว้ในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ
   • สมการ ต้องพิมพ์กึ่งกลางคอลัมน์และต้องมีหมายเลขกำกับอยู่ภายในวงเล็บ หมายเลขสมการอยู่ชิดขอบขวาของคอลัมน์
  • เกณฑ์การพิจารณา บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้
  • การส่งต้นฉบับ ส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 1 ชุดและส่งต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียนจำนวน 3 ชุด พร้อมแบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ใน “วารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม” แล้วส่งมาที่... บรรณาธิการวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 09-4495-2461 อีเมล์ jacp@msu.ac.th
  • ดาวน์โหลด Template การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้เขียนต้องเขียนงานตามรูปแบบเอกสารที่ทางวารสารกำหนดเท่านั้น โดยทางวารสารมี Template ให้ผู้เขียนนำไปเขียนผลงานเพื่อให้ตรงตามรูปแบบที่ทางวารสารกำหนด (ลิ้งค์ดาวน์โหลด)