jacp@msu.ac.th 09-4495-2461
ISSN: 2773-9392 (Print) || ISSN: 2773-9562 (Online)

วารสาร วิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม

วารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีขอบเขตเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและปรัชญา ศิลปกรรม การประยุกต์ใช้สารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานด้านศิลปวัฒนธรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารอีสานศึกษามีกำหนดการออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

เป็นวารสารที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดีศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นที่ปรึกษา


วิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน2564)

วิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม2564)

วิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม2564)

Page 1 of 1